subbox1

Informācija par projektiem 2016-2020

Aplūkot aktuālākos projektus ar lauksaimniecību un lauku sētu saistītajiem darbiem. Aplūkot»

Ūdens tilpnes un subbox2zivsaimniecība

Aplūkot aktuālākos projektus ar zvejsaimniecību un ūdens tilpņu saistītiem darbiem. Aplūkot»

Fotokamer

Foto Gelerija

Aplūkojiet mūsu jaunos notikumus foto galerijā. Aplūkot»

qqJaunumi / Aktualitātes

1.kārtas (2016.gada 2.maijs - 2016.gada 2. jūnijs) projektu pieteikumu saraksts un rezultāti biedrībā "No Salacas līdz Rūjai". 

Saraksts:

30. augustā  pl. 13.00  Valmierā, Mūrmuižas ielā 9 biedrības “No Salacas līdz Rūjai” koordinatores aicina uz sanāksmi Vidzemes novadu VRG vadītājus un Ziemeļvidzemes lauksaimniecības pārvaldes speciālistus!

Darba kārtība:

2016. gada 20. maijā  Salaspilī Latvijas Lauku Forums un Stopiņu Salaspils Partnerība vietējām rīcības grupām rīko mācību  semināru “Pavasara forums 2016”.  

Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” pārstāvji piedalīsies šajā forumā.

Darba kārtība:

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” aicina uz semināru – apmācībām par pašražotas vietējās produkcijas eksporta iespējām.

Mācības organizē Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības Centrs sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu.

Seminārs notiks 10.05.2016. pl.16.00 Kocēnu kultūras nama Kamīnzālē, Kocēnos, Alejas ielā 3. Laipni aicinām ikvienu interesentu!

Atziņas no apmācībām – semināra.

Semināra programma

Vizma Vasere (b-bas koordinatore), tel.29148024

Apmācības projektu iesniedzējiem 2016.gada aprīlī.

Prezentācija I. kārtas projektu iesniedzējiem – izsludinātās rīcības, atbalsta intensitāte, citi nosacījumi.

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu  konkursa I kārtu.

Projektu iesniegumu pieņemšana: 2016. gada 2.maijs - 2016. gada 2.jūnijs         

Izsludināta projektu pieņemšana 6 rīcībām ar kopējo finansējumu 812786,56  EUR

Sīkāka informācija.

Ministru kabineta noteikumi Nr.590 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā

"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" šeit :

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas") (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590).

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas") (2.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590)

Biedrības “No Salacas līdz Rūjai” projektu vērtēšanas kritēriji Rīcībām Nr.1, Nr.2, Nr.3

Biedrības “No Salacas līdz Rūjai” projektu vērtēšanas kritēriji Rīcībām Nr.4, Nr.5, Nr.6

Lauku atbalsta dienesta informācija par pasākumu atrodama šeit:

Informatīvie semināri projektu iesniedzējiem

8.aprīlī

10.00 – 13.00 Rūjienā, Tautskolā, Skolas ielā 8.a.

14.00 – 17.00 Mazsalacā, Kultūras centrā, Rūjienas ielā 1

Darba kārtība:

·         Pirmā projektu kārtas izsludināšana, iekļautās rīcības un pieejamais finansējums.

·         Galvenie nosacījumi projektu izstrādē saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 590 - cenu salīdzināšanas vai iepirkuma procedūras veikšana,

·         Projekta sagatavošanas darbs, konsultāciju pieejamība un sadarbība.

Informācija – e-pastā: daiga.silina@llkc.lv, vai pa telefonu 29188612.

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko Gada Pilnsapulci

Pilnsapulce notiks š.g. 30. martā  pl. 11.00  Burtnieku novada , Matīšu pagasta „Saulītēs”

Programma:

             Pilnsapulces atklāšana. Valdes priekšsēdētāja Evija Nagle.

             Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” administratīvās vadītājas Daigas Siliņas ziņojums par 2015. gada aktivitātēm.

             Biedrībai  "No Salacas līdz Rūjai" veicamie uzdevumi 2016.gadā- uzsākot Stratēģijas realizēšanas darbu

    Konkursu izsludināšana

    Vērtēšanas komisijas darbs

    Elektroniskā datu uzskaite EPS programmas “LEADER platformā”

             Pirmā projektu kārtas izsludināšana, iekļautās rīcības, finansējums un laika grafiks

             Sadarbības projekti ar citām VRG Latvijā un citās valstīs.

             Biedru debates, ierosinājumu un priekšlikumu apkopošana.

 Par dalību sapulcē paziņot līdz 28.03. elektroniski – daiga.silina@llkc.lv, vai pa telefonu 29188612.

Zemkopības ministrija apstiprinājusi biedrības sagatavoto stratēģiju - sākas ieviešanas process.

9. martā ar lēmumu Nr.9.1-7/24/2016 apstiprināta biedrības "No Salacas līdz Rūjai" sabiedrības virzītas vietējā attīstības stratēģija 2015-2020 gadam, kas izstrādāta, lai piešķirtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu vietējās ekonomiskas attīstībai un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai LEADER programmā.

Ar šo lēmumu biedrības "No Salacas līdz Rūjai" izstrādātājai stratēģijai ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1366027.83 EUR apmērā, lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus un izpildītu uzdevumus.

Sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģijas dokuments 2015.-2020. gadam atrodams šeit:

Ministru kabineta noteikumi Nr.590 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā

"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" šeit :

Lauku atbalsta dienesta informācija par pasākumu atrodama šeit.

Tuvākajā laikā biedrība paziņos par semināru norisi, kurā stāstīsim kā aizpildīt projekta veidlapas. Sekojiet līdzi informācijai. 

margrietinas

 

Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” paziņo par VI  kārtas atklāta projektu konkursa izsludināšanu „Lauku attīstības programmas 2007-2013.gadam” pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas ” ietvaros 2009.-2013.gadam.

Stratēģijas realizēšanai tiek izsludināts konkurss divām rīcībām ar  kopējo finansējumu (LVL) 59720.67

1.rīcība   „Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde”. Atbalsta apjoms ir 30 226, 57 LVL

2.rīcība „Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos” . Atbalsta apjoms  ir 29494.10 LVL
Ceturtā projektu iesniegšanas kārta tiek paredzēta no 2012. gada 5.decembra līdz 2013. gada 5. janvārim.

Ar Stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām un projektu vērtēšanas kritērijiem kā arī minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: birojā- Valmierā  Mūrmuižas ielā 9,  darba dienās no 13.00 līdz 16.30 vai zvanot pa telefonu 64207459, mob.t. 29188612, vai izmantojot e-pastu vidzeme@llkc.lv  Projektu iesniegumi jāiesniedz: biedrības „No Salacas līdz Rūjai” birojā Valmierā  Mūrmuižas ielā 9, līdz 2013. gada 5. janvārim.
Informācija par e-pastu : vidzeme@llkc.lv, vai pa telefonu 64207459, mob.t. 29188612. Lasīt Vairāk»

logoPar biedrībā “No Salacas līdz Rūjai.” no 2012.gada  19.aprīļa līdz 2012.gada 19.maijam iesniegtajiem projektu iesniegumiem pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. ( Kopsavilkums par iesniegtiem projektiem VRG vert. 2012_2906 )

Biedrības "No Salacas līdz Rūjai" iepirkuma procedūras "Pētījuma par tūrisma, kas saistīts zivsaimniecības un ūdeņiem attīstības iespējām" biedrības "No Salacas līdz Rūjai" teritorijā.

qq Darbības teritorijas socioloģiskais pētījumsLiinija

qq Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns
Liinija

logoLauku Attīstības Programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 2009.-2013. gadam

Attīstības stratēģija tiks īstenota Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam atbalstīto 4.ass „LEADER pieejas īstenošana” darbības virzienu ietvaros, ņemot vērā 1. un 3.ass pasākumus:

 Konkurētspējas veicināšana; Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana: Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai, Tūrisma aktivitāšu veicināšana, Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana; Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem.

Sava mērķa īstenošanai esam ir izvirzījusi divas prioritātes:

PRIORITĀTE 1: Uzņēmējdarbības attīstība teritorijā
PRIORITĀTE 2: Pamatpakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Prioritātes „Uzņēmējdarbības attīstība VRG teritorijā” galvenais mērķis ir veicināt VRG teritorijā esošā uzņēmējdarbības potenciāla attīstību, meklēt jaunas uzņēmējdarbības iespējas un aktivizēt VRG iedzīvotājus uzsākt savu uzņēmējdarbību, izmantojot teritorijā esošo tūrisma, zivsaimniecības un citu nozaru potenciālu.
Prioritātes „Pamatpakalpojumu pieejamības nodrošināšana” galvenais mērķis ir apturēt lauku iedzīvotāju migrāciju uz lielajām pilsētām, nodrošinot viņiem mūsdienām atbilstošu dzīves kvalitāti, pieejamību kultūras, sociālajiem, sporta, izglītības un citiem pamatpakalpojumiem.